ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor szkoły informuje , że w dniu 1 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 9:00 rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021.

Uczniowie klas pierwszych spotykają się w sali gimnastycznej ( wejście z tarasu sali), na krótkim uroczystym apelu. Każdy uczeń wchodzi z jednym rodzicem. Wszystkich obowiązuje noszenie maseczek.

Uczniowie klas II- VIII wchodzą do szkoły bocznym wejściem, bez rodziców (w maseczce) i udają się do następujących gabinetów:

klasa II- gabinet nr 3,

klasa III- gabinet nr 0,

klasa IV- gabinet nr 8,

klasa V- gabinet nr 2,

klasa VI- gabinet nr 6,

klasa VIIA- gabinet nr 4,

klasa VIIB- gabinet nr 5,

klasa VIII- gabinet nr 7.

                 Dyrektor szkoły podstawowej w Wawrowie wraz z komisją rekrutacyjną przyjęć do świetlicy przypominają o konieczności uzupełniania brakujące dokumentacji niezbędnej do przyjęcia dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021. Druki do pobrania znajdują się na stronie szkoły w zakładce Dane- świetlica 2020/2021 lub w sekretariacie szkoły.

KOMUNIKAT

                  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje, że dnia 31.08.2020 r. (poniedziałek) o godz. 17°° w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wawrowie odbędzie się spotkanie rodziców uczniów kl. I z dyrektorem, wychowawcami klas oraz nauczycielami którzy będą uczyć dzieci w roku szkolnym 2020/2021.

                Z powodu pandemii na spotkanie zapraszamy po jednym z rodziców od każdego dziecka. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie na podstawie art. 22a ust. 6 ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2020r. poz. 1327), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole następujący Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2020/2021.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2020/2021 znajduje się w dziale DANE - PLIKI.

UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie informuje wszystkich rodziców, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie będzie zawierała umowy grupowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Informujemy, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. 

                  W związku z powyższym  rodzic, który chce by jego dziecko było objęte ochroną ubezpieczeniową w tym zakresie w roku szkolnym 2020/2021 musi samodzielnie wybrać firmę ubezpieczeniową, z którą zawrze umowę NNW.