Karta rowerowa

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAWROWIE

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.

Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel wychowania komunikacyjnego posiadający odpowiednie uprawnienia, policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego lub egzaminator (osoba mająca przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego).

Wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych, oraz zajęć praktycznych (pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, jazda rowerem).

Praktyczna nauka jazdy rowerem odbywa się w czasie zajęć technicznych.

Sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu zajęć technicznych, w ciągu roku szkolnego z czterech działów tematycznych (ogólne przepisy ruchu drogowego, rowerowy tor przeszkód, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach).

Uczeń, aby uzyskać uprawnienia na kartę rowerową musi:

a)        zaliczyć sprawdzian sprawdzający wiedzę z przepisów ruchu drogowego (dotyczących rowerzysty) na 80%

b)       wykazać się umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

c)        uzyskać zgodę wychowawcy klasy na wydanie karty rowerowej

d)       uzyskać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej.

W przypadku nie zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego z przepisów ruchu drogowego (nie uzyskania 80%), uczeń/uczennica nie ma możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu, w celu poprawy.

Nauczyciel zajęć technicznych wraz z dyrektorem szkoły mogą nie wyrazić zgody na przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego z przepisów ruchu drogowego ucznia/uczennicy, w przypadku braku zaangażowania i nieopanowania podstawowych zagadnień teoretycznych.

Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń (załącznik nr 1).

W celu uzyskania karty rowerowej uczeń po zaliczeniu sprawdzianu kwalifikacyjnego z przepisów ruchu drogowego, jazdy na rowerze; przebyciu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskania akceptacji wychowawcy klasy oraz rodzica lub prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej składa w sekretariacie szkoły:

a)        arkusz zaliczeń

b)       zdjęcie opisane danymi ucznia/uczennicy:

·      imię i nazwisko

·       data urodzenia

·       adres zamieszkania

Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową na drukach wg wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Szkoła wystawia kartę rowerową opieczętowaną w miejscu określającym uprawnienia do rodzaju pojazdów, na które karta jest ważna, podpisaną przez dyrektora szkoły.

Rejestr wydanych kart rowerowych przechowywany jest w szkole do czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.

Rejestr kart zawiera:

·         imię i nazwisko ucznia/uczennicy

·         numer seryjny druku karty

·         numer kolejny karty

·         data wydania

·         poświadczenie (podpis) ucznia/uczennicy

 

Sekretarz szkoły przydziela kolejny numer karty/rok/R, np. 12/2016/R.